Mã HTML: 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Show Object</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <div id="screen"></div>
  <div class="panel"></div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
  <script type="module">

    import * as THREE from './jsm/three.module.js';
    import { Helper, createClass } from './js/modules/helper.js';
    import App from './js/app.module.js';

    // tạo class kế thừa từ class App
    // có thể dùng var Damaged = createClass('Damaged', false).extends(App); khi này sẽ không tạo biến trong window
    createClass('Demo').extends(App)({
      // khai báo các thuộc tính hoặc phương thức
      version: 1
    });

    // lấy file json từ url
    var json = Helper.request.queryString("file") || "demo-001.json";

    // load file
    Helper.api.get(json)
      .then(res => {
        // load thành công sẽ tạo đối tượng Demo
        // gán theo vào option selector
        res.selector = "#screen";

        var demo = new Demo(res);
        // phần này không cần
        demo.on('ready', function () {
          var scene = this.scene, renderer = this.renderer;
          var model;
          var self = this;
        });

      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        Helper.query("#screen").append("<h2>Lỗi không xác định</h2>")
      })


  </script>


</body>

</html>
  

 

File JSON: http://demo.vcc.vn/threejs/demo-003-model.json