- Phản biện, góp ý xây dựng ý tưởng & sản phẩm kinh doanh

- Đề xuất phương án triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm, cải tiến tối ưu hơn

- Mở rộng mối quan hệ, tạo cơ hội hợp tác, đầu tư