Được phát triển và sử dụng CMS Wordpress, trang web có các dặc tính dễ dàng sử dụng và thân tiện với người dùng,bộ công cũ quản lý mạnh mẽ