Hệ thống được xây dựng trên nền tảng PHP kết hợp sử dụng framework Laravel cho tốc độ xử lý nhanh, mạnh mẽ và bảo mật